Какви са ползите от късите вериги на доставка на храни?

Интересът към КВДХ нараства поради техния потенциал да допринесат за по-устойчиви хранителни системи, развитие на селските райони и по-здрави общности.

Здраве и благосъстояние
Продуктите изминават по-къси разстояния, продават се по-пресни и по тази причина няма или  има по-малка нужда да се използват консерванти. Потреблението в по‐кратки срокове се отразява положително върху здравето на консуматорите, тъй като се съхранява в по‐голяма степен витаминния състав и хранителната стойност на продуктите. КВДХ предлагат по-разнообразна гама от продукти, особено на плодове и зеленчуци, които допринасят за по-здравословен хранителен режим.

Екологични ползи
Прилагат се екологосъобразни методи на производство, в хармония с местните природни дадености, включително, но не само биологично производство; по‐щадящи практики за почвообработка при използването на малогабаритна техника и др.  Намаляване на емисиите, пестене на енергия и изкопаеми горива при ограниченото транспортиране на храни, което спомага в борбата с изменението на климата. Опаковките са рециклируеми, а използването им е сведено до минимум.

Социални ползи
Изразяват се от една страна в повече и по‐добри възможности за заетост на местно ниво, изискващи и насърчаващи придобиването на нови знания и умения; а от друга страна се насърчава социалния контакт между хората от градските и селските райони, повече възможности за сътрудничество и взаимодействие. Затвърждава се връзката между производителите и купувачите, като по този начин се създават трайни взаимоотношения, които от своя страна спомагат още повече за популяризирането на късите вериги и доверието към този начин на пласиране на собствена продукция; трайно се променя хранителната култура на населението, чрез системно закупуване и използване на висококачествена храна, произведена от местни производители; цялостното подобряване на качеството на живот в селските райони.

Икономически ползи
Изразяват се в получаването на справедлива цена и навлизането на свежи средства в местната икономика, подобрявяне доходите на малките производители, оттук и повишаване стандарта им на живот, изграждане и поддържане на местни пазари и магазини, синергиен ефект при подходяща комбинация с туристически инициативи; запазване и възстановяване на жизнеността на територията.
На общоевропейско ниво констатациите на Комисията бележат наличие на взаимовръзка между късите вериги на доставка и селския туризъм. Също така сериозно намаляват разходите на производителите за транспорт и съхранение на произведената продукция, поради наличие на бърз, лесен и ефективен пазар на местно ниво. Забелязват се комбинации от къси и дълги вериги на доставка, за да бъде елиминиран риска от фалит на производителите. Не на последно място директното предлагане на храни от производителя увеличава доверието на купувача, както и готовността му за заплати по-висока цена за съответния продукт.

Късите вериги на доставка на храни са сигурен двигател за промяна на предлагането на продукти от малките стопанства и метод за повишаване на устойчивостта, доверието и развитието на производителите в светлината на политиката за развитие на селските райони.

Напишете коментар

Е-мейл-ът ви няма да бъде публикуван.