Как Общата селскостопанска политика (ОСП) подпомага късите вериги на доставка на храни?

Към настоящия момент възможност за подкрепа в полза на малките стопанства и дребните производители, желаещи директно да предлагат произведената продукция, е предоставяната държавна финансова помощ по реда на Наредба №26 от 14 октомври 2010г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. С тази наредба се уреждат редът и условията на директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител; доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно; редът за регистрация на производителите, които осъществяват доставки по реда на тази наредба, както и обектите, в които се осъществява търговска дейност по реда на наредбата. В най-общи линии, с наредбата се дава възможност на производителите да осъществяват търговия на дребно с хранителни продукти от животински произход, като контролът се осъществява от Българска агенция по безопасност на храните посредством прилагане на национални правила, регулиращи изключенията на Регламент (ЕО) №853/2004 за определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

Финансова помощ се предоставя на производители, които имат желание да предлагат директно собствени продукти на потребителите. Финансовата помощ се предоставя от ДФ „Земеделие“– Разплащателна агенция по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”.

Съществува и възможност за предоставяне на инвестиционни кредити за реализиране на проекти по Схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”. Отпусканите кредити са в размер до 100 % от приемливите разходи според вида директни доставки, определени от Схемата за държавна помощ.

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. предоставя възможност за създаване на къси вериги за доставка на храни, като помощта се предоставя по Приоритет 3: Насърчаване организацията на хранителната верига и управление на риска в земеделието. Проекта на новия Регламент за развитие на селските райони, с разпоредбата в чл. 36, създава възможност за програмиране на мерки или пакет от дейности за насърчаване и сътрудничество на къси вериги на доставки и местни пазари.

Дейностите, които се подпомагат, за да бъдат ефективно интегрирани късите вериги за доставка на храни, представляват приоритет в следната тематична област:
Приоритетна област 3А: По-добра интеграция на първичните производители в хранителната верига чрез схеми за качество, насърчаване достъпа до местни пазари и къси продоволствени вериги, групи на производителите и междубраншови организации.

Целите на тази приоритетна област следва да се постигнат чрез прилагане на следните мерки:
1. Подпомагане достъпа на стопанствата до пазара и до крайните потребителите;

2. Въвеждане на схеми за качество в стопанствата и производителите на храни;

3. Подкрепа за създаване на групи от производители, изграждането на клъстери и коопериране.
Също така, за разлика от предходни периоди, Регламента за развитие на селските райони за 2014-2020 г. дава легална дефиниция на понятието „къси вериги“ в чл. 2, а именно: „Верига за доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, заинтересовани за сътрудничеството, местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производителите и потребителите”.
В рамките на възможностите за финансиране през новия програмен период, дейностите в тематичната подпрограма за развитие и интеграция на механизма на късите вериги на доставка на храни биха могли да бъдат включени в следните мерки или направления за финансиране, съгласно

Приложение III от Проекта на Регламент:
• Сътрудничество;
• Създаване на групи производители;
• ЛИДЕР;
• Схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;
• Основни услуги и обновяване на селата в селските райони;
• Инвестиции в материални активи;
• Трансфер на знания и информационни дейности;
• Консултантски услуги, управление на земеделски стопанства и услуги по заместване в стопанствата.

От горното следва, че дейности за развитие и практическо функциониране на късите вериги на доставка на храни биха могли да бъдат такива по създаване на сътрудничество чрез обща структура по управление на ресурсите на определен брой производители, дейности по повишаване качеството на продуктите, дейности по създаване на материална база за фермерите, предлагащи продукти посредством къси вериги, дейности по организиране и участие в семинари и обучения на тема къси вериги и т.н.

Напишете коментар

Е-мейл-ът ви няма да бъде публикуван.