Как Общата селскостопанска политика (ОСП) подпомага късите вериги на доставка на храни?

Как Общата селскостопанска политика (ОСП) подпомага късите вериги на доставка на храни?

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. предоставя възможност за създаване на къси вериги за доставка на храни, като помощта се предоставя по Приоритет 3: Насърчаване организацията на хранителната верига и управление на риска в земеделието. Проекта на новия Регламент за развитие на селските райони, с разпоредбата в чл. 36, създава възможност за програмиране на мерки или пакет от дейности за насърчаване и сътрудничество на къси вериги на доставки и местни пазари.

Какви са ползите от късите вериги на доставка на храни?

Какви са ползите от късите вериги на доставка на храни?

Късите вериги на доставка на храни са сигурен двигател за промяна на предлагането на продукти от малките стопанства и метод за повишаване на устойчивостта, доверието и развитието на производителите в светлината на политиката за развитие на селските райони.

Видове къси вериги на доставка

Видове къси вериги на доставка

При анализа на различните схеми и проучвания на европейско ниво, екипът на Европейската мрежа за развитие на селските райони достига до следната класификация:
‐ Директни продажби от индивидуални производители и микро преработвателни предприятия, производители на собствена суровина;
‐ Колективни директни продажби;
‐ Партньорства между производители и потребители.

Какво представляват късите вериги на доставка на храни?

Какво представляват късите вериги на доставка на храни?

Къси вериги на доставка на храни (КВДХ) е термин, който описва многообразието от традиционни и/или алтернативни начини за производство, разпространение, търговия на дребно на хранителни и други земеделски продукти, като пазари на земеделски производители, продажба от самото стопанство, интернет поръчки, потребителски кооперативи, схеми за доставка „зеленчуци в кутия” и др. По-общо казано, една верига на доставка на храна може да бъде определена като „къса”, когато се характеризира с кратко разстояние или намален брой посредници между производителите и потребителите.